Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Papayo
Versie 2.2

Datum: 24 mei 2018

ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALING

1.1 ‘Papayo’ verwijst naar Papayo, gevestigd in Amsterdam onder Kamer van Koophandel-nummer 67779336.

1.2  ‘Dienst’,  Papayo richt zich op het samenbrengen van verhuurders van woningen met potentiële huurders. Dit is de ‘dienst’.

1.3 ‘Huurder’ is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die op zoek is naar woonruimte en op de hoogte wenst te zijn van het aanbod op de website van Papayo.

1.4 ‘Verhuurder’ is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die woonruimte aanbiedt op de website van Papayo.

1.5 ‘Gebruiker’, de huurder en/of verhuurder.

1.6 ‘Advertentie’, de advertentie waarin woonruimte wordt aangeboden door een verhuurder en zichtbaar is op de website van Papayo.

1.7 ‘Website’, is de website van Papayo: www.papayo.nl dan wel subdomeinen, andere extensies van hetzelfde domein en mobiele applicaties

1.8 ‘Account’ is de online ruimte die een huurder of verhuurder aanmaakt met zijn emailadres of Facebook-account waarmee gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Papayo.

1.9 ‘Abonnement’ is een accountsvorm van een huurder waarmee deze toegang heeft tot de contactpagina van de verhuurder. Een abonnement is een betaalde account, maar kan voor promotionele doeleinden ook tijdelijk gratis worden aangeboden door Papayo.

1.10      ‘Persoonsgegevens’, dit zijn de gegevens die gebruikers invoeren op de website bij het aanmaken van een account of aanmelden van een nieuwsbrief.

1.11      ‘Algemene voorwaarden’ zijn de bepalingen uit onderhavige document.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website, die gebruik maken van de diensten van Papayo, waaronder huurders en verhuurders. Voordat een huurder een abonnement afsluit op de website, zal Papayo melding maken van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

2.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.

2.3 Papayo heeft het recht om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. De aanpassingen zullen per onmiddellijke ingang van toepassing zijn, tenzij anders vermeld. De aanpassingen zullen bekend gemaakt worden op de website van Papayo. Wanneer huurders en verhuurders na aanpassing van de voorwaarden gebruik maken van de diensten van Papayo, impliceert dit dat huurders en verhuurders de aanpassingen hebben aanvaard.

ARTIKEL 3 – LEVERING VAN DE DIENST

3.1 Papayo richt zich op het samenbrengen van verhuurders van woningen met potentiële huurders. De rol van Papayo is slechts een faciliterende. Papayo is dan ook niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen huurder en verhuurder en/of voor de inhoud van de overeenkomsten. Papayo treedt zelf niet op als bemiddelaar.

3.2 Papayo levert geen garanties over de werking van de dienst. Specifiek kan Papayo niet garanderen dat:

a.     verhuurder bevoegd is een woonruimte aan te bieden.

b.     verhuurder en huurder daadwerkelijk over gaan tot verhuur.

c.     de door verhuurder aangeboden woonruimte in werkelijkheid volledig overeenkomt met de daadwerkelijke woonruimte.

d.     de informatie in de advertenties correct, actueel, volledig en niet onrechtmatig is.

e.     de website verstoken blijft van technische fouten.

f.      de website verstoken blijft van cybercriminaliteit.

ARTIKEL 4 – GEBRUIK VAN DIENST

4.1 Om van de dienst gebruik te kunnen maken, zal de gebruiker moeten inloggen met zijn emailadres of Facebook-account en een wachtwoord.

4.2 Gebruiker dient de toegang tot zijn account middels het emailadres en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient gebruiker het wachtwoord geheim te houden. Papayo mag ervan uitgaan dat alle handelingen verricht vanaf een account ook daadwerkelijk worden verricht door de gebruiker die dat account heeft geopend.  Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de handelingen die verricht worden op zijn account.

ARTIKEL 5 – PERSOONSGEGEVENS

5.1 Gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking van persoonsgegevens voor zover die vallen binnen de scope van de dienst.

5.2 Wanneer de gebruiker inlogt door middel van zijn Facebook-account, verschaft gebruiker Papayo daarmee toegang tot het emailadres van gebruiker (gekoppeld aan diens Facebook-account). Dit emailadres is noodzakelijk voor het gebruikmaken van de dienst. Gebruikers kunnen te allen tijden hun account en de daarbij behorende gegevens verwijderen.

5.3 Indien gebruiker via de website Papayo.nl terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing.

5.4 Papayo waarborgt de privacy van de gebruiker. Persoonsgegevens – ofwel rechtstreeks verstrekt door gebruiker ofwel verkregen via de inlogapplicatie van Facebook – geworden nooit verstrekt aan derden, tenzij noodzakelijk voor de totstandkoming van de dienst.

5.5 Papayo draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Papayo spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik. De verbinding tussen de bezoeker van Papayo en de server waar de website Papayo.nl is ondergebracht wordt beveiligd door middel van SSL.

5.6 Papayo maakt gebruik van Google Analytics. IP-adressen van gebruikers worden geanonimiseerd.

ARTIKEL 6 – GEBRUIKSREGELS

6.1 Het is verboden om de dienst te gebruiken voor handelingen en/of doeleinden die in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving. De dienst met daarom onder meer niet gebruikt worden voor het verspreiden van lasterlijke, smadelijke of racistische informatie. Het is ook niet toegestaan voor gebruikers om zich voor te doen als een ander.

6.2 Verder is het verboden om via de dienst:

a. Het plaatsen van, of linken naar informatie dat in strijd is met de auteursrechten.

b. Het plaatsen van, of linken naar informatie dat als doel heeft om reclame te maken voor derden of andere commerciële doelen heeft, niet zijnde het verhuren van de eigen woonruimte.

c. Het plaatsen van, of linken naar pornografische of erotische informatie.

d. Het plaatsen van, of linken naar informatie met onfatsoenlijk taalgebruik.

e. Het plaatsen van, of linken naar informatie met een ander doel dan het aanbieden van woonruimte.

f. Het plaatsen van, of linken naar informatie met het doel de levenssfeer van derden te schenden.

g. Het plaatsen van of linken naar persoonsgegevens.

6.3 Het is verboden om de werking van de dienst op een negatieve wijze te beïnvloeden. Hier onder wordt onder meer verstaan:

a. Het veroorzaken van storingen.

b. Het versturen van ongewenste emails naar gebruikers.

6.4 Het is niet toegestaan de verkregen persoonsgegevens van een andere gebruiker te gebruiken voor een ander doel dan het sluiten van een (ver)huurovereenkomst.

6.5 Indien Papayo ontdekt dat een gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of daarop geattendeerd wordt, mag Papayo zelf de overtreding beëindigen. Papayo is gerechtigd om informatie in een advertentie naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen.

6.6 Mocht naar oordeel van Papayo blijken dat een gebruiker de dienst in gevaar brengt, misbruikt of schade toebrengt, is Papayo gerechtigd alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig geacht worden om het gevaar te voorkomen of af te wenden.

6.7 Papayo is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

6.8 Papayo is gerechtigd om identificerende gegevens van een gebruiker te verstrekken aan een derde die in redelijkheid aannemelijk kan maken dat een gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden.

6.9 Papayo kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Papayo van alle claims van derden in verband met door gebruiker geplaatste informatie.

ARTIKEL 7 – GARANTIES

7.1 Papayo streeft er naar om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

7.2 Papayo garandeert geen resultaat met betrekking tot de dienstverlening. Papayo is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een eventuele overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

7.3 Papayo streeft er naar om de dienst verschoond te houden van informatie zoals beschreven in artikel 5, lid 2. Papayo kan echter geen garanties geven over de bevoegdheid van gebruikers en de juistheid van de informatie geplaatst door gebruikers.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Papayo staat noch jegens de huurder, noch jegens de verhuurder in voor de juistheid van het woningaanbod, teksten, afbeeldingen, prijzen en (ver)huurdersgegevens en is daarvoor niet aansprakelijk.

8.2 Gebruiker vrijwaart Papayo van alle claims van derden in verband met de data die gebruiker opslaat middels de dienst, in het bijzonder waar het  betreft een schending van de privacyrechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

8.3 Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat gebruiker de schade uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na ontdekking van de schade schriftelijk meldt bij Papayo.

8.4 In geval van overmacht is Papayo nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij gebruiker veroorzaakte schade.

8.5 Papayo staat noch jegens huurder, noch verhuurder in voor de totstandkoming van een verhuurovereenkomst en is daarvoor niet aansprakelijk.

8.6 Indien en voor zover een Nederlandse gerechtelijke organisatie niettemin oordeelt dat Papayo aansprakelijk is voor enige schade van de huurder, dan wel de verhuurder of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een hoogte van 250 euro.

ARTIKEL 9 – KLACHTEN

9.1 Gebruiker zal eventuele klachten te allen tijden schriftelijk indienen. Dit kan per email naar: info@papayo.nl

ARTIKEL 10 – SLOTBEPALING

10.1 Indien een gedeelte van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige gedeelte van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Partijen zullen in dit geval ter vervanging nieuwe bepalingen voor dit gedeelte vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Geef een reactie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief